Teenuste tingimused

Üldtingimused Volitatud töötlejad Andmekaitse­tingimused Küpsiste kasutamise põhimõtted Ärieetika
Andmekaitse­tingimused
 1. Kehtib alates 01.05.2022

  Andmekaitsetingimuste eesmärk on teavitada füüsilisi isikuid, kelle isikuandmeid Delfi Meedia töötleb, kuidas ja mis eesmärgil nende isikuandmeid kogutakse ja kasutatakse.                                                     

  1. SISSEJUHATUS

  AS Delfi Meedia (Delfi Meedia, edaspidi ka meie) töötleb andmesubjektide isikuandmeid vastavalt andmekaitsetingimustes ja isikuandmete töötlemise suhtes kohaldatavates õigusaktides sätestatud põhimõtetele.

  Andmesubjekt (edaspidi ka teie) andmekaitsetingimuste mõistes on füüsiline isik, kelle isikuandmeid Delfi Meedia töötleb. Muu hulgas on andmesubjekt näiteks Delfi Meedia väljaande tellija, veebilehe külastaja, müügikeskkonna kasutaja, veebilehe registreeritud kasutaja, tööle kandideerija, kampaanias osaleja.

  Isikuandmed on andmed, mis tuvastavad või võimaldavad tuvastada füüsilise isiku, näiteks isiku nimi ja kontaktandmed.

  Isikuandmete töötlemine on igasugune isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, sh kogumine, säilitamine, edastamine.

  Andmekaitsetingimuste eesmärk on selgitada isikuandmete töötlemise põhimõtteid, muu hulgas seda, milliseid isikuandmeid ja millistel eesmärkidel Delfi Meedia kogub ja millised on andmesubjektide õigused seoses nende isikuandmete töötlemisega Delfi Meedias.

  Delfi Meedia võib andmekaitsetingimusi vajadusest lähtuvalt muuta (nt muutuvad õigusaktid või andmete töötlemise protsess).

  2. ISIKUANDMETE TÖÖTLEJAD

  Isikuandmete vastutav töötleja

  Isikuandmete vastutav töötleja on juriidiline isik, kes määrab isikuandmete töötlemise eesmärgid ja viisid.

  Vastutav töötleja: AS Delfi Meedia

  Ettevõtte registrikood: 10586863

  Aadress: Narva mnt 13, 10151 Tallinn

  Kontaktid: 669 8080, info@delfi.ee

  Isikuandmete volitatud töötleja

  Delfi Meedia ei avalikusta üldjuhul isikuandmeid kolmandatele isikutele. See võib aga olla möödapääsmatu juhul, kui avalikustamiskohustus tuleneb seadusest või see on vajalik lepingu täitmiseks. Samuti siis, kui andmesubjekt on selleks loa andnud.

  Isikuandmete volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku võimu kandja, asutus või muu organisatsioon, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja (Delfi Meedia) nimel. Delfi Meedia võib anda andmete kasutamiseks õiguse volitatud töötlejatele. Volitatud töötlejad on Delfi Meedia koostööpartnerid, kes töötlevad andmeid muu hulgas:

  • teenuse osutamise eesmärgil;
  • tellijate korrastatud andmebaasi pidamiseks;
  • teeninduslikul ja turunduslikul eesmärgil, v.a siis, kui isik on otsustanud teisiti või hiljem vastava nõusoleku tagasi võtnud, teavitades sellest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis;
  • täitmaks õigusaktidest tulenevaid kohustusi (nt andmete edastamine uurimisasutusele).

  Volitatud töötlejad töötlevad isikuandmeid Delfi Meedia antud ülesannete täitmiseks.

  Konto loomisel ja sisselogimisel võite kasutada kolmandate osapoolte pakutavaid tööriistu (nt Apple ID, Google, Facebook). Sellisel juhul toimub teie kohta teabe vahetamine teie nõusoleku alusel.

  3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE DELFI MEEDIAS JA TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

  Delfi Meedia jälgib isikuandmete töötlemisel alati järgmiseid põhimõtteid.

  Läbipaistvus – Delfi Meedia töötleb isikuandmeid õiglasel ja läbipaistval viisil ning ainult siis, kui see on seaduse järgi lubatud.

  Eesmärgi piirang – Delfi Meedia kogub teie isikuandmeid täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel. Töötlemise eesmärkide muutmine võib tuleneda seadusest või teie loast. Igal juhul teeme me selle teile enne teatavaks.

  Võimalikult väheste andmete kogumine – Delfi Meedia tagab, et töödeldavad isikuandmed on piisavad ja asjakohased töötlemise eesmärkide saavutamiseks, ning et töödeldavate andmete maht ei ole suurem, kui vajalik.

  Õigsus – Delfi Meedia tagab, et teie isikuandmed on õiged ja asjakohased. Ebaõiged isikuandmed kustutame või parandame esimesel võimalusel.

  Säilitamise piirang – Delfi Meedia järgib isikuandmete säilitamisel nende töötlemise vajadust, st andmed, mis võimaldavad füüsilise isiku tuvastamist, hoitakse alles seni, kuni see on vajalik töötlemise eesmärgi saavutamiseks. Säilitamise tähtaja määramisel järgib Delfi Meedia seaduste nõudeid, siduvates lepingutes kokkulepitut või juriidilise kohustuste täitmiseks vajalikke tähtaegu.

  Usaldusväärsus – Delfi Meedia töötleb teie isikuandmeid viisil, mis tagab nõuetekohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb lubamatu või ebaseadusliku töötlemise eest. Delfi Meedia hoiab kõik meile avaldatud isikuandmed konfidentsiaalsed ja kaitseb isikuandmeid ebaseaduslikult kolmandate isikute kätte sattumise eest tõhusate turvameetmete rakendamisega, sh kasutades selleks infotehnoloogilisi, tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid.

  Lõimitud ja vaikimisi andmekaitse – Delfi Meedia arvestab isikuandmete töötlemist sisaldavaid teenuseid ja tooteid arendades, valides ja kasutades isikuandmete kaitse vajadusega.

  4. TÖÖDELDAVAD ISIKUANDMED JA KASUTUSEESMÄRGID

  Delfi Meedia töötleb isikuandmeid ainult siinmainitud eesmärkidel.

  Peamiselt töötleb Delfi Meedia isikuandmeid, mida te ise Delfi Meediale esitate (nt nimi, kontaktandmed, kasutajanimi) või mida kogutakse teie toimingu põhjal, kui kasutate Delfi Meedia tooteid, teenuseid või veebilehti.

  Töötleme teie isikuandmeid peamiselt teile teenuse osutamiseks, uudiskirjade või pakkumuste tegemiseks ning uudislugude koostamiseks.

  Sealjuures töötleme teie kohta peamiselt järgmist liiki andmeid järgmistel eesmärkidel.

  • Peamised isikuandmed, näiteks ees- ja perekonnanimi ning isikukood lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks.

  Juhul kui tellija tellib väljaannet e-arve püsimakselepinguga, on selle teenuse kasutamiseks vaja muu hulgas tellija isikukoodi.

  • Täiendavad isikuandmed muudel isikutuvastamise eesmärkidel, näiteks tööle kandideerimisel teave hariduse, töökogemuse ja isikuomaduste kohta.
  • Kontaktandmed, näiteks elukoha aadress, e-posti aadress, telefoninumber, on vajalikud lepingu täitmiseks. Samuti kasutatakse neid otseturunduse tegemiseks kommertseesmärkidel, kui andmesubjekt on andnud selleks nõusoleku.

  Elukoha aadress on vajalik lepingu täitmiseks pabertoodete tellimisel, sest vastasel juhul ei ole võimalik lepingut täita ehk tellitud väljaannet kohale toimetada.

  E-posti aadress on vajalik lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks ning arvete esitamiseks.

  Telefoninumber on vajalik lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks, mh teenuse kättesaadavuses tõrgete esinemisel teadete edastamiseks.

  • Makseandmed, näiteks teie pangakonto number, on vajalikud teenuse osutamiseks.
  • Valvekaamera salvestised. Sissepääsud ja klienditeeninduse avalik ala on varustatud videovalvesüsteemiga.
  • Veebi identifikaatorid, näiteks kui külastate meie veebilehti, säilib teie kasutatud seadme IP-aadress. Loe lähemalt sellest meie küpsiste kasutamise põhimõtetest.

  Delfi Meedia näeb kliendile e-postiga saadetavate kirjade avamist ja sisus olevate linkide klikkamise aktiivsust. See on vajalik veendumaks, et klient on saadetud info kätte saanud. Lingi avamine näitab selles sisalduva teema vajalikkust, eesmärgipärasust ja ajakohasust.

  Ajakirjanduslikul eesmärgil materjali kogumisel võime salvestada nii enda ruumides kui ka sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel edastatud infot ning vajadusel kasutada neid salvestisi tõendusmaterjalina.

  Teil on õigus tutvuda end puudutavate isikuandmete töötlemisega (vt lähemalt punktis 9). Juhime teie tähelepanu aga sellele, et teatud isikuandmete töötlemine on teenuse osutamise eelduseks, näiteks peamiste isikuandmete või kontaktandmete esitamata jätmisel ei ole meil võimalik teile teenust osutada, sealhulgas toimetada kohale teie tellitud väljaandeid.

  5. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIKUD ALUSED

  Delfi Meedia võib töödelda isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel.

  Lepingu täitmine – tugineme sellele õiguslikule alusele, et luua lepinguline suhe ja täita klientide ja koostööpartneritega kokku lepitud tingimusi. Näiteks toimetame kohale teie tellitud väljaandeid, abistame ja nõustame klienti, saadame arveid või muud olulist infot, võimaldame ligipääsu veebilehe sisule.

  Juriidiline kohustus – tugineme sellele õiguslikule alusele, et täita seadusest tulenevaid kohustusi. Näiteks vastata õiguskaitseorganite päringutele või säilitada raamatupidamisdokumente.

  Nõusolek – tugineme nõusoleku alusel isikuandmete töötlemisele, et saata teile turundusmaterjale, näiteks uudiskirju ja pakkumisi, või kuvame suunatud reklaame, kui olete nõustunud reklaamiküpsistega. Samuti kasutatakse nõusolekut õigusliku alusena tarbijamängudes ja kampaaniates osalemise puhul.

  Avalik huvi – tugineme avalikes huvides teostatavale isikuandete töötlemisele oma põhitegevuses ehk uudislugude koostamisel.

  Õigustatud huvi – tugineme sellele õiguslikule alusele müügipakkumiste ettevalmistamisel ning tegemisel, samuti oma territooriumil valvekaamerate kasutamisel, et tagada isikute ja vara kaitse. Õigustatud huvi alusel salvestatakse ka müügikõned, et parandada teenuse kvaliteeti või lahendada tekkida võivaid vaidlusi.

  6. PROFILEERIMINE

  Delfi Meedia võib oma toodete pakkumiseks teie isikuandmeid profileerida, kombineerides isikuandmeid otseturunduslike otsuste tegemiseks. Teeme seda, võttes peamiselt arvesse teie varasemat teenuse tarbimise ajalugu, vanust, aadressi ja sugu, et kaardistada sihtgruppi, kellele pakkuda just sellele sihtgrupile suunatud väljaandeid.

  Teil on õigus keelata enda isikuandmete kasutamine profileerimise eesmärgil.

  Reklaamide suunamiseks grupeeritakse külastajate käitumisharjumusi ja luuakse selle põhjal sihtrühmasid välispartnerite abil (Delfi Meedia volitatud töötlejate nimekiri asub siin).

  Käitumisharjumused grupeeritakse kasutajate tegevuse põhjal – lehekülgede vaatamine, galeriide vaatamine, küsimustele vastamine, tellimused jne. Delfi Meedia sihtrühmadesse kuuluvust ei salvesta, samuti ei saa teha kindlaks üksikisiku sihtrühmasid, sest info on grupeeritud.

  7. ISIKUANDMETE SÄILITUSAJAD

  Delfi Meedia säilitab andmeid vaid seni, kuni see on vajalik töötlemise eesmärgi saavutamiseks või seadusest tulenevate nõuete aegumistähtaegade saabumiseni ja seadusest tuleneva dokumendi säilitustähtaja saabumiseni.

  Eri andmete puhul tähendab see erinevaid säilitustähtaegasid. Näiteks:

  • klientide kontaktandmeid säilitame seni, kuni see on vajalik lepingu alusel sõlmitud isiksustatud teenuste pakkumiseks;
  • raamatupidamiseks vajalikke isikuandmeid säilitame lähtuvalt seadusest seitse aastat;
  • nõusoleku alusel antud isikuandmeid säilitame kuni nõusoleku tagasi võtmiseni;
  • endiste klientide kontaktandmeid säilitame kolm aastat;
  • passiivsed kontod kustutatakse 18 kuu möödudes;
  • kliendiandmed, mis ei ole kliendiandmebaasis seotud mitte ühegi tellimusega, kustutatakse 30 päeva möödudes;
  • isikuandmetega seotud pöördumisi säilitatakse viis aastat;
  • klientide pöördumisi säilitatakse kaks aastat.

  8. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

  Delfi Meedia peab väga oluliseks andmesubjektide õigust privaatsusele. Juhime tähelepanu, et andmesubjekti õigused ei kohaldu täies ulatuses meedias avaldatud isikuandmete puhul, sest meediaettevõte töötleb neid andmeid ajakirjanduslikul eesmärgil, teostades sõna- ja teabevabaduse õigust.

  Teie kui andmesubjekti õigused on järgmised:

  • Juurdepääs oma isikuandmetele, mida Delfi Meedia teie kohta töötleb.
  • Andmete parandamine või täiendamine, kui teie isikuandmed ei ole ajakohased, on valed või vajavad parandamist.
  • Andmete kustutamine. Teatud juhtudel ja soovi korral saate kasutada õigust olla unustatud. Me kustutame teie andmed, välja arvatud juhul, kui esineb mõni muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks, näiteks seadusest tulenev kohustus.
  • Andmete töötlemise piiramine. Kui avaldate soovi teie isikuandmete töötlemist piirata või keelata, jätkab Delfi Meedia isikuandmete töötlemist vaid säilitamise eesmärgil, kui see on vajalik muudel õiguslikel alustel.
  • Vastuväidete esitamine oma isikuandmete töötlemisele, kui Delfi Meedia kasutab teie isikuandmeid näiteks isikuandmete profileerimise või otseturunduse teostamisel.
  • Isikuandmete ülekandmine juhul, kui soovite, et isikuandmeid, mida olete edastanud Delfi Meediale, edastatakse masinloetaval kujul teisele vastutavale töötlejale. Delfi Meedia saab seda teha juhul, kui edastamine on tehniliselt võimalik.
  • Nõusoleku tagasivõtmine. Kui isikuandmeid töödeldakse teie nõusoleku alusel, on teil õigus antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Selle tarbeks sisaldavad kõik teie e-posti teel saadetavad kommertsteadaanded juhendit neist loobumiseks. Samuti saate kommertsteadaannete jaoks antud nõusoleku tagasi võtta saates vastavasisulise e-maili Delfi Meedia aadressile klienditugi@delfi.ee.
  • Pöördumine järelevalve teostaja poole. Teil on õigus esitada kaebus isikuandmete töötlemise kohta Andmekaitse Inspektsioonile.

  9. RAKENDUSSÄTE

  Delfi Meedia vaatab andmekaitsetingimusi regulaarselt üle ning kohaldab neid vastavalt isikuandmete töötluses toimuvatele muudatustele.

  Kõikides andmekaitsetingimuste või isikuandmete töötlemisega seotud küsimustega palume võtta ühendust isikuandmed@delfi.ee.