Ärieetika

ASis Ekspress Grupi tütarettevõttena kanname vastutust oma äritegevuse eest. Eetilised äritavad on alati olnud Ekspress Grupi ja meie äritegevuse lahutamatu osa. Meie eesmärk on säilitada läbipaistvat ärikeskkonda ning viia oma tegevust ellu vastutustundlikult ja eetiliselt.

Üldtingimused Volitatud töötlejad Andmekaitse­tingimused Küpsiste kasutamise põhimõtted Ärieetika

Tallinna börsil noteeritud suurettevõttena Ekspress Grupp (siin ja edaspidi tähendab Ekspress Grupp või kontsern kõiki kontserni tütar- ja sidusettevõtteid) on kontsernil oluline mõju ühiskonnale, seetõttu tuleb alati tagada kõikide kontserni üksuste usaldusväärsus ja laitmatu maine. Edendame rahaliselt, ökoloogiliselt, sotsiaalselt ja kultuuriliselt jätkusuutlikku arengut nii oma tegevuses kui ka osana meie laiemast tegevusvaldkonnast, samuti edendame vastutustundlikku ettevõtlust meie tegevusvaldkonnas, nagu meediasisu ja digiteenuste usaldusväärsus, keskkonnavastutus ja sõnavabaduse edendamine.

Meie missioon: teenida demokraatiat

Eetilised äritavad on alati olnud Ekspress Grupi ja meie äritegevuse lahutamatu osa.
Meie eesmärk on säilitada läbipaistvat ärikeskkonda ning viia oma tegevust ellu vastutustundlikult ja eetiliselt. Ekspress Grupp ei toeta rahaliselt ei erakondi ega üksikuid poliitikuid.

Käitumiskoodeks arrow

Ekspress Grupi käitumiskoodeks kohaldub kõigi ASi Ekspress Grupp ning tema tütar-, ühis- ja sidusettevõtete töötajate suhtes, sõltumata nende ametikohast organisatsioonis ja töösuhte iseloomust.
Käitumiskoodeks on juhis iga töötaja igapäevaseks ärialaseks suhtlemiseks ettevõttes ja sellest väljaspool ning see peegeldab meie aktsepteeritavat käitumisnormi. Käitumiskoodeks ei asenda ajakirjanduseetika koodeksit, vaid täiendab seda.

Ekspress Grupil on nulltolerants mis tahes korruptsiooni suhtes. Me ei salli korruptsiooni ega altkäemaksu andmist era- ega avalikus sektoris. Seetõttu ei anna, nõua, saa ega võta vastu kingitusi, makseid, teenuseid või muid hüvesid, mille vastaspooleks on praegune või potentsiaalne äripartner, kui võib mõistlikult arvata, et kingitus, makse, teenus või muu hüve mõjutab otsust ja see ületab tavapärase külalislahkuse piirid. Samuti ei salli me ebaseaduslikke makseid, altkaemaksu ega soodustusi, mille eesmark on kiirendada otsuste langetamist ametiasutustes.

Väärkäitumise kahtlusest teavitamine

Peame oluliseks, et käitumiskoodeksis esitatud põhimõtteid järgitakse kontserni kõigis üksustes. Kui märkate mis tahes rikkumisi käitumiskoodeksi, ASi Ekspress Grupp muude tegevuspõhimõtete või reeglite või õigusaktide järgimises, andke selle kohta vihje või teatage väärkäitumisest ametliku kontserniülese teavitamiskanali kaudu.

Teavita siin arrow