Teenuste tingimused

Üldtingimused Üldtingimused al 01.07.24 Isikuandmete vastuvõtjad Andmekaitse­tingimused Küpsiste kasutamise põhimõtted Ärieetika
Üldtingimused (kehtiv alates 01.07.24)
 1. 1. MÕISTED

  Delfi Meedia ehk väljaandja – äriühing Delfi Meedia AS, registrikood 10586863, asukoht Narva mnt 13, Tallinn 10151.

  Pool – Delfi Meedia või tellija/kasutaja, koos nimetatud pooled.

  Tellija – eraisik või juriidiline isik, kes on tellinud Delfi Meedia väljaande ja/või uudiskirja.

  Kasutajakonto – Delfi Meedia digitaalsete toodete ja teenuste tellimiseks ning kasutamiseks loodud konto.

  Kasutaja – Delfi Meedia veebikeskkonna kasutaja ja/või väljaande tellija.

  Pabertoode – väljaanne, mille sisu on kättesaadav paberil.

  Digitoode – väljaanne, mille sisu on kättesaadav digitaalselt.

  Tellimus – Delfi Meedia ja tellija vahel sõlmitud ostu-müügileping paber- ja/või digitoote tellimiseks.

  Väljaanne – Delfi Meedia välja antav paber- või digitoode.

  Üldtingimused – veebilehe kasutamise ja väljaannete tellimise tingimused.

  2. ÜLDTINGIMUSTE KEHTIVUS JA MUUTMINE

  2.1. Üldtingimused kehtivad kõikidele kasutajatele.

  2.2. Delfi Meedial on õigus üldtingimusi muuta. Üldtingimuste muudatus jõustub alates uuendatud tingimuste avalikustamisest Delfi Meedia veebikeskkonnas.

  2.3. Delfi Meedia teavitab üldtingimuste muudatusest veebilehe ja pabertoote vahendusel.

  2.4. Väljaandja kehtestab väljaande tellimuse hinna ja muud tellimistingimused. Väljaandjal on õigus mõistliku etteteatamisega tellimuse hinda muuta.

  2.5. Väljaandja võib peatada või lõpetada väljaande kirjastamise. Soovituslikult teavitab väljaandja tellijat sellest seitse (7) päeva ette. Juhul kui väljaandja otsustab peatada või lõpetada väljaande kirjastamise, tagastab väljaandja tellijale tema tasutud ettemakse juhul, kui tellijaga ei leita muud viisi saamata jäänud väljaande hüvitamiseks.

  2.6. Väljaandjal on õigus nõuda tellijalt üldtingimuste nõuete täitmist. Kui tellija ei täida nõudeid neljateist (14) päeva jooksul, on väljaandjal õigus tellimus peatada või lõpetada, seda eelkõige juhul, kui:

  • tellija esitatud andmed on valed ja/või ebatäpsed,
  • tellija postkast ei vasta üldtingimuste p 3.5.5. ja/või 3.5.6. nõuetele,
  • tellija annab isikliku kasutajanime ja parooli edasi teisele isikule,
  • tellija ei tasu tellimuse eest maksetähtpäevaks,
  • tellija rikub muid üldtingimuste nõudeid.

   3. TELLIMINE

   3.1. Üldist

  3.1.1. Tellija tellib väljaande väljaandja määratud hinnaga ja üldtingimuste järgi. Tellimuse vormistamisega kinnitab tellija, et on üldtingimustega nõus ning kohustub neid täitma. Kinnituse kehtivus ei sõltu tellimuse vormistamise kanalist.

  3.1.2. Tellimuse vormistamisel on tellija kohustatud esitama tellimuse teostamiseks vajalikud andmed. Esitatud andmed peavad olema tõesed, et tagada kliendiandmete terviklikkus ja õigsus, mis on kvaliteetse teenuse pakkumise alus.

  3.1.3. Juhul kui tellija esitatud andmed on valed ja/või puudulikud, ei saa väljaandja tellimust nõuetekohaselt täita.

  3.1.4. Tellija tasub tellimuse eest õigeks ajaks ja täielikult, kasutades tellija valitud makseviisi. Vastasel juhul ei saa väljaandja tellimust nõuetekohaselt täita.

  3.1.5. Tellimuse ennetähtaegseks lõpetamiseks tuleb esitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avaldus, kus näidatakse ära tellija ja tellimuse andmed, lõpetamise aeg, pangakonto number ja konto valdaja nimi.

  3.1.6. Püsimaksega tellimusest loobudes ettemakstud raha üldjuhul ei tagastata.

  3.1.7. Väljaandjal on õigus piirata soodushinnaga kampaaniapakkumiste tellimuseks vormistamise arvu, et vältida sooduskampaaniate kuritarvitamist.

  3.2. Digitoote tellimine

  3.2.1. Digitoote tasulisele sisule saab kasutajakonto kaudu ligipääsu vahetult pärast tellimuse eest tasumist. Kasutajakonto kohta vaata lähemalt p 3.4.

  3.2.2. Digitoote tellimuse vormistamisega annab tellija ühtlasi nõusoleku digitaalse sisu edastamiseks ning kinnitab asjaolu, et kaotab seeläbi oma 14-päevase taganemisõiguse (VÕS § 47 lg 3 p 13).

  3.2.3. Kasutajal on õigus kasutada digitooteid üksnes isikliku kasutajanime ja parooliga. Kasutajanime ja parooli edasiandmine teisele isikule on keelatud. Kui väljaandja tuvastab digitoote tarbimise nõuete rikkumise, on tal õigus kooskõlas punktiga 2.6 tellimus peatada või lõpetada.

  3.2.4. Väljaandjal on õigus piirata teenuse kuritarvitamise vältimiseks seansside hulka digitoote tarbimisel.

  3.2.5. Pärast digitellimuse lõppemist teavitab väljaandja klienti, et võimaldada tal soovi korral tellimust jätkata.

  3.2.6. Kasutajale, kes on teenust tarbinud lugemisõiguse jagamise kaudu, võib väljaandja mõistliku aja jooksul lugemisõiguse lõppemisest saata infot selle jätkamise võimaluste kohta. Info edastamiseks kasutatakse kasutajakontoga seotud kontaktandmeid.

  3.2.7. Väljaandjal on õigus saata digitoote tellijale kasutajakontoga seotud meiliaadressile teenusega seotud olulist infot, et tagada kliendile tellitud teenusest maksimaalne kasu.

  3.2.8. Digitootega seotud infot saab näha ja hallata, sh muuta makseviisi ja alla laadida maksetega seotud arveid, Delfi Meedia iseteeninduses.

  3.3. Digitoote kättesaadavus

  3.3.1. Väljaandja püüab tagada digitoote järjepideva kättesaadavuse (eesmärk on tagada Delfi portaalide põhifunktsioonide 99,95% kättesaadavus), kuid ei taga siiski digitoote kättesaadavust igal ajal ega välista võimalikke häireid veebikeskkonna töös.

  3.3.2. Väljaandjal on õigus igal ajal peatada oma digitoote kättesaadavus tehnilistel või muudel põhjustel. Delfi Meedia ei ole mingil moel vastutav nimetatud häiretest tingitud ebamugavuse või kahju eest. Sellised häired ei ole alus tellimustasu tagastamiseks, hinnaalanduseks või muuks rahaliseks kompensatsiooniks, v.a juhul, kui häired on väljaandja tahtliku ja teadliku tegevuse tagajärg.

  3.3.3. Delfi Meedia ei vastuta ajutiste või püsivate kahjustuste või talitlushäirete eest, mis võivad tekkida digitoote kasutamisel. Eelkõige ei vastuta Delfi Meedia digitootega levida võivate viiruste või pahavara eest.

  3.4. Kasutajakonto

  3.4.1. Delfi Meedia veebikeskkonna kasutajaks registreerudes tuleb määrata kasutajanimi (e-posti aadress) ja parool.

  3.4.2. Kasutajakonto meiliaadress peab olema tegelikus kasutuses, et oleks võimalik edastada toodet ja teenust puudutavat olulist infot.

  3.4.3. Kasutajanimi ja parool on konfidentsiaalne teave, mida ei tohi kolmandatele isikutele edastada.

  3.4.4. Tellijal on õigus oma kasutajakontot muuta, siduda see oma sotsiaalmeediaga või kustutada. Seda saab teha Delfi Meedia iseteeninduses.

  3.4.5. Kasutajakonto profiilis saab soovi korral määrata endale ekraaninime, mida kuvatakse kommentaarides kasutaja „näona“. Ekraaninimi võib sisaldada numbreid, tähti ja sümboleid.

  3.5. Pabertoote tellimine

  3.5.1. Tellijal on esitatud ja õigeks ajaks tasutud tellimuse alusel õigus saada väljaanne tellitud perioodiks soovitud aadressile.

  3.5.2. Tellijal on õigus oma pabertoote tellimus Eesti Vabariigi piires ümber adresseerida. Selleks tuleb esitada soov, helistades väljaandja klienditeeninduse telefonil 680 4444 või kirjutades meiliaadressil klienditugi@delfi.ee. Ümberadresseerimine jõustub hiljemalt kümne (10) tööpäeva jooksul pärast vastava teate saamist. Ümberadresseerimise lühim periood on üks (1) nädal.

  3.5.3. Tellijal on õigus tellimus enne tähtaega lõpetada. Tellimuse ennetähtaegse lõpetamise korral on tellijal õigus nõuda tagasi tellimuse maksumus alates tellimuse lõpetamise kuupäevast kuni tellimisperioodi lõpu kuupäevani. Tagasimakstavast summast on väljaandjal õigus maha arvata kuni 10% tellimuse ennetähtaegse lõpetamise kulude katteks, kuid mitte alla kolme (3) euro.

  3.5.4. Tagasimakseid ei tehta sularahas. Tellimuse ennetähtaegse lõpetamise korral kannab väljaandja väljamaksmisele kuuluva summa tellija avalduses näidatud pangakontole kümne (10) tööpäeva jooksul.

  3.5.5. Tellijal on pabertoote tellimisel postiseaduses esitatud nõuetele vastav turvaline, väljaande mõõtmetele vastav, ligipääsetav ning tellija postkastina identifitseeritav postkast. Postkast on identifitseeritav juhul, kui sellele on märgitud aadress (nt maja ja/või korteri number, talu nimi). Ettevõtte postkastil peab olema ettevõtte nimi.

  3.5.6. Tellija tagab püsivalt turvalise, talvel lumest ja jääst puhastatud vaba ligipääsu oma postkastile.

  3.5.7. Juhul kui tellija postkast ei vasta üldtingimuste nõuetele, ei vastuta väljaandja nõuetele mittevastava kojukande eest.

  3.5.8. Juhul kui tellija ei saa pidevalt või aeg-ajalt paberväljaannet ning on omalt poolt täitnud kõik üldtingimustes sätestatud kohustused, kohustub väljaandja tasuta pikendama tellija tellimust saamata jäänud väljaannete võrra.

  3.5.9. Tellimuse lõpptähtaja lähenedes saadab väljaandja tellijale ettemaksuarve/müügipakkumise, et tellija saaks soovi korral tellimust uuendada. Pärast ühekordset ettemaksuarve/müügipakkumise saatmist võib väljaandja tellijaga ühendust võtta, veendumaks, et tellimuse lõppemise teavitus on kohale jõudnud.

  3.6. Püsimaksega tellimine

  3.6.1. Tellijal on võimalik tellida väljaandeid püsimaksega, mis tähendab e-arve püsimakselepingut pangas, püsimakset pangakaardi või mobiiliga.

  E-arve püsimakseleping

  3.6.2. Lepingut saab sõlmida püsimakselepingu sõlmimist võimaldavates krediidiasutustes.

  3.6.3. E-arve püsimakselepingu sõlmimisel jõustub tellimus kümne (10) tööpäeva jooksul, välja arvatud kuukirjade ja digitoote puhul. Kuukirja sisaldavad paketid jõustuvad kuukirja ilmumisgraafiku järgi ja digitooted iga kuu esimesel kuupäeval.

  3.6.4. E-arve püsimakselepingu korral toimub tasumine ühe (1) kuu kaupa.

  • Pabertoote puhul ettemaksena järgmise perioodi eest.
  • Digitoote puhul jooksva perioodi eest.

  3.6.5. Pabertoote tellimisel võib tellijale esitatud e-arve esimese makse summa olla kuni kolme perioodi tellimuse tasu.

  • Esimese perioodi makse arvutamise aluseks on arve väljastamise hetkeks kätte saadud tellimuse hind möödunud perioodi eest.
  • Teise perioodi makse on jooksva perioodi tellimuse hind.
  • Kolmanda perioodi makse on ettemaks järgneva perioodi eest.

  3.6.6. E-arve püsimakselepingut sõlmides tuleb tähelepanu pöörata panga kuulimiidile, mis peab võimaldama automaatselt tasuda kuni kolme perioodi summa. Juhul kui väljaande tellimishind on suurem kui limiit, mille tellija on pangas e-arve püsimakselepingus määranud, ei ole väljaandjal tellija ees kohustusi.

  3.6.7. E-arve püsimakselepingu saab lõpetada pangakontoris või internetipangas. Lepingu lõpetamisel lõppevad kõik sellega seotud tellimused. Kui on soov loobuda ühest tellimusest, siis seda saab teha väljaandja klienditeeninduse kaudu telefonil 680 4444 või meiliaadressil klienditugi@delfi.ee.

  Püsimakse pangakaardi või mobiiliga

  3.6.8. Pangakaardi või mobiili püsimaksega saab tellida ainult digitooteid.

  3.6.9. Püsimakse puhul pikeneb tellimus tellimisperioodi lõpus automaatselt, kui tellija ei ole tellimust tühistanud.

  3.6.10. Mobiiliga tasudes lisatakse kuumakse tellija telefoniarvele. Igale maksele lisandub maksevahendaja teenustasu 0,32 eurot.

  3.6.11. Pangakaardiga tasudes võetakse kuumakse tellija pangakontolt.

  3.6.12. Püsimaksega tellimuse tühistamise korral kestab tellimus ettemakse lõpuni.

  3.6.13. Kui püsimaksega tasumine ebaõnnestub, saadetakse kliendile selle kohta teavitus. Teavituses oleva lingi kaudu on võimalik muu hulgas muuta ka makseviisi (sh muuta pangakaardi andmeid).

  3.6.14. Püsimaksega tellimust saab igal ajal tühistada:

  3.7. Pretensioonid

  3.7.1. Tellijal on õigus esitada väljaannet või selle kättesaadavust puudutavaid pretensioone väljaandja klienditeenindusele telefonil 680 4444 või meiliaadressil klienditugi@delfi.ee. Juriidilistel klientidel palume pöörduda äriklienditeenindusse telefonil 680 4567 või meiliaadressil ariklient@delfi.ee.

  3.7.2. Kojukande kohta käivaid pretensioone menetletakse tagasiulatuvalt kuni kaks (2) kuud alates klienditeenindusse pöördumisest. Tellimustega seotud muid, nt tellimuse vormistamise ja tasumisega või kasutajakontoga seotud pretensioone menetletakse tagasiulatuvalt kuni 6 (kuus) kuud alates klienditeenindusse pöördumisest.

  3.7.3. Juhul kui tellija ei saa temast mitteolenevatel põhjustel digitooteid tarbida, peab ta sellest väljaandjat mõistliku aja jooksul teavitama. Väljaandja kohustub leidma viisi, kuidas tellijale saamata jäänud teenus kompenseerida. Tagantjärele saamata jäänud teenust ei hüvitata.

  3.7.4. Digitoote mittetarbimine ei ole alus tellimustasu automaatselt tagastada.

  3.7.5. Väljaandja kohustub tellija pretensiooni lahendama juhul, kui pretensiooni põhjused ei sõltu tellijast. Kui pretensiooni põhjuse on tekitanud tellija, peab tellija selle kohe kõrvaldama.

  3.7.6. Kui väljaandja ei lahenda pretensiooni mõistliku aja jooksul, võib tellija pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole (Endla 10a, 10122 Tallinn, tel 620 1707, e-post avaldus@komisjon.ee).

  3.8. Uudiskirjad

  3.8.1. Uudiskiri on tellijale saadetav e-kiri, mis sisaldab delfi.ee ja selle alamdomeenide uudiseid. Uudiskiri võib sisaldada ka väljaandja toodete-teenustega seotud infot, nt üldtingimuste muudatuste teadet.

  3.8.2. Uudiskirjaga liitumine on tasuta. Uudiskirjaga liitumiseks tuleb kasutajal sisestada veebilehel oma meiliaadress või teha tellimust vormistades linnuke uudiskirja tellimise kasti.

  3.8.3. Tellitud uudiskirjast saab igal ajal loobuda uudiskirja lõpus oleva nupu abil. Loobumise korral eemaldatakse meiliaadress nimekirjast ja uudiskirju enam ei saadeta.

  4. BÄNNERREKLAAMIVABA PAKETT

  4.1. Bännerreklaamivaba paketi ostnud kasutajal on võimalik lugeda Delfi Meedia digitaalset sisu bännerreklaamideta. Peidetud on kõik reklaamiteenust ostnud isikute ja koostöölepingu alusel kuvatavad reklaamid. Bännerreklaamivabastus ei laiene Delfi Meedia oma toodete-teenuste teavitustele, sisuturunduse uudisplokkidele, uudislugude juures või uudisloona kuvatud videote käivitamisele eelnevatele reklaamidele.

  4.2. Juhul kui Delfi Meedia kuvab oma keskkondades kolmandate isikute sisu (nt YouTube’i video), siis selles sisalduvale reklaamile bännerreklaamivabastus ei laiene.

  4.3. Bännerreklaamivabastus kehtib Delfi Meedia digitaalsele sisule.

  5. AUTORIÕIGUSED

  5.1. Väljaannetes ja veebis avaldatud materjalid (tekst, graafika, fotod, videod, kommentaarid, kujundused ja mis tahes muu sisu) on autoriõiguse seaduse järgi autorikaitse objekt, mille kopeerimine ja levitamine ilma Delfi Meedia kirjaliku nõusolekuta on üldjuhul keelatud.

  5.2. Delfi Meedia kirjaliku või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekuta ei ole lubatud materjale tervikuna ega õigusaktidega lubatud mahtu ületavas osas kopeerida, avaldada ega muul viisil kolmandatele isikutele kättesaadavaks teha ühelgi füüsilisel ega elektroonsel andmekandjal, sealhulgas sotsiaalmeedias. Nimetatud reegel kehtib ka Delfi Meedia sotsiaalmeedia kontodel ja YouTube’is olevate tekstide, fotode ja videote kohta. Sealhulgas on keelatud sisu kasutamine teksti- ja andmekaeve eesmärgil ning mis tahes tarkvaraprogrammi arendamiseks, sealhulgas masinõppe või tehisintellekti (AI) süsteemi koolitamiseks, automaatne või mitteautomaatne materjali allalaadimine või muul viisil salvestamine või töötlemine, materjali edasisaatmine mis tahes kolmandale isikule, sealhulgas edastamine allalaadimiseks, samuti sisu reprodutseerimine, muutmine, sellest kogumike või väljavõtete tegemine, teksti ja andmete koondamine analüüsi või kaevandamise või mis tahes ärilisel eesmärgil.

  Materjalide refereerimine

  5.3. Väljaannetes avaldatud materjale võib ärilisel eesmärgil refereerida ühe lause ulatuses, sealjuures ei tohi refereeritav lause olla pikem kui originaalartikli esimene lause. Reegel kehtib sellisena, kuni pole tehtud muid kokkuleppeid. Reegel kehtib ka juhul, kui refereeritakse väljaande artikli refereeringut mõnes muus väljaandes.

  5.4. Kui väljaannetes avaldatud materjali on refereeritud suuremas mahus, on Delfi Meedial õigus küsida selle eest tasu järgmiselt:

  5.4.1. 200 eurot kooskõlastamata materjali ühekordse kasutamise eest,

  5.4.2. 320 eurot kooskõlastamata materjali korduva (vähemalt kaks korda) kasutamise iga korra eest.

  5.5. Kus tahes meedias (internetis, paberväljaannetes, raadios, televisioonis jne) refereerides tuleb alati nimetada väljaannet kui allikat. Internetis refereerides tuleb peale allika nimetamise avaldada refereeringu juures link originaalartiklile.

  Materjalide kopeerimine ja levitamine

  5.6. Materjalide vaba kasutamist ületavas osas kasutamine, sealhulgas materjalide kasutamine mis tahes kommertseesmärgil, on võimalik Delfi Meedia kirjalikul või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekul.

  5.7. Meediaseirega tegelevatel ettevõtetel palume litsentsilepingu tingimuste ja litsentsitasu kohta täpsema info saamiseks pöörduda Delfi Meedia poole.

  5.8. Materjalid, mille on kasutaja loonud või salvestanud Delfi Meedia hallatavates portaalides journalist.delfi.ee ja tv.delfi.ee, kuuluvad vastavale kasutajale ja nende materjalide kasutamise luba tuleb küsida kasutajalt.

  6. DELFI MEEDIA JUURDEPÄÄS KASUTAJA KAAMERA JA FOTODE RAKENDUSTELE NING ASUKOHAANDMETELE

  6.1. Delfi Meedia teenuste hulka võib kuuluda rakendusi, mille kasutamiseks on vaja juurdepääsu kasutaja nutiseadme fotodele ja/või kaamerale. Juurdepääsu on vaja näiteks selleks, et kasutaja saaks Delfi Meediale oma seadmest foto saata. Ligipääsu lubamist saab kasutaja hallata oma nutiseadmest, muutes rakenduse seadeid. Juurdepääsu lubamise korral töödeldakse fotodel olevaid isikuandmeid kasutaja nõusoleku alusel ning kasutaja võib rakenduse kasutamisest igal ajal loobuda. Kasutaja on iga rakendust alla laadides kohustatud tutvuma rakenduse sätetega ning nendega nõustuma.

  6.2. Delfi Meedia teenuste hulka võib kuuluda rakendusi, mille kasutamiseks on vaja määrata kasutaja asukohta nutiseadme GPS-rakenduse abil. Delfi Meedia võib kasutaja alla laaditud rakenduse korral kasutaja asukoha tema nutiseadme (GPS) abil kindlaks määrata, et pakkuda asukohaga seotud teenuseid ja suurendada kasutajamugavust, näiteks pakkuda kasutajale temale lähimaid teenuseid või meie partnerite parimaid pakkumisi. Kasutaja saab asukohapõhistest teenustest loobuda, muutes oma nutiseadmes rakenduse seadeid.

  6.3. Fotode, kaamerarakenduste ja asukohaandmete töötlemine toimub kasutaja nõusoleku alusel ning rakenduste allalaadimist tõlgendatakse nõusoleku andmisena.

  7. DELFI MEEDIA ANDMEKAITSETINGIMUSED, KÜPSISTE KASUTAMISE PÕHIMÕTTED JA NÕUSOLEKUD

  7.1. Delfi Meedia andmekaitsetingimuste ja küpsiste kasutamise põhimõtetega on võimalik tutvuda Delfi Meedia veebilehel.

  7.2. Delfi Meedia kogub nõusolekuid:

  • uudiskirjade saatmiseks (vt punkti 3.8.),
  • turunduspakkumiste tegemiseks,
  • kolmanda poole soovil.

  7.3. Nõusoleku andmine on vabatahtlik ja neid küsitakse teenuste-toodete tellimisel ja väljaandja veebilehtedel kampaaniate (küsitlused, mängud jne) korraldamisel.

  7.4. Väljaandja võib korraldada kampaaniaid kolmanda poole soovil, olles ise andmete volitatud töötleja. Vastav info on avaldatud kampaania tingimustes.

  7.5. Nõusolekut on võimalik igal ajal tagasi võtta. Seda saab teha:

  • vajutades kommunikatsiooni jaluses olevale loobumise nupule,
  • helistades telefonil 680 4444,
  • kirjutades meiliaadressil klienditugi@delfi.ee.

  Digitootega seotud nõusolekuid saab hallata Delfi Meedia iseteeninduses.

  8. MUU

  8.1. Delfi Meedia lähtub artiklites esinevaid vigu parandades Eesti Meediaettevõtete Liidu hea tava leppest.