Värbamistingimused

Värbamistingimused

Kehtib alates 29.05.2023

 1. SISSEJUHATUS

Värbamist puudutavad andmekaitsetingimused selgitavad, millistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel Delfi Meedia AS (edaspidi ka Delfi Meedia või meie) kui isikuandmete vastutav töötleja kogub ja muul viisil töötleb andmesubjektide isikuandmeid ning millised on seejuures andmesubjektide õigused. Lisaks anname läbipaistvuse tagamiseks muud kohustuslikku teavet.

Andmesubjekt (edaspidi ka teie) andmekaitsetingimuste mõistes on Delfi Meediasse tööle kandideerija või potentsiaalne kandidaat tööle kandideerimiseks ning muu isik, kellega me värbamisprotsessi käigus kokku puutume (nt soovitaja).

 1. ISIKUANDMETE VASTUTAV TÖÖTLEJA

Delfi Meedia AS

Ettevõtte registrikood: 10586863

Aadress: Narva mnt 13, 10151 Tallinn

Kontaktid: 669 8080, info@delfi.ee.

Andmekaitsespetsialist: isikuandmed@delfi.ee.

 1. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

Delfi Meedia järgib isikuandmete töötlemisel järgmiseid põhimõtteid.

 1. Läbipaistvus – Delfi Meedia töötleb isikuandmeid seaduslikul, õiglasel ja läbipaistval viisil.
 2. Eesmärgi piirang – Delfi Meedia kogub teie isikuandmeid täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel. Töötlemise eesmärkide muutmine võib tuleneda õigusaktidest või teie loast. Igal juhul teeme me selle teile enne teatavaks.
 3. Võimalikult väheste andmete kogumine – Delfi Meedia tagab, et töödeldavad isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise eesmärgi seisukohalt.
 4. Õigsus – Delfi Meedia tagab, et teie isikuandmed on õiged ja ajakohased. Töötlemise seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutame või parandame viivitamata.
 5. Säilitamise piirang – Delfi Meedia järgib isikuandmete säilitamisel nende töötlemise vajadust, st andmed, mis võimaldavad füüsilise isiku tuvastamist, hoitakse alles seni, kuni see on vajalik töötlemise eesmärgi saavutamiseks. Säilitamise tähtaja määramisel järgib Delfi Meedia õigusaktide nõudeid või tugineb tähtaja määramisel oma õigustatud huvile.
 6. Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus – Delfi Meedia töötleb teie isikuandmeid viisil, mis tagab nende nõuetekohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävimise või kahjustumise eest. Delfi Meedia hoiab kõik töödeldavad isikuandmed konfidentsiaalsed ja kaitseb isikuandmeid ebaseaduslikult kolmandate isikute kätte sattumise eest tõhusate turvameetmete rakendamisega, sh kasutades selleks tehnilisi ja korralduslikke meetmeid.
 7. Lõimitud ja vaikimisi andmekaitse – Delfi Meedia arvestab isikuandmete töötlemist nõudvate toodete ja teenuste väljatöötamisel, valimisel ja kasutamisel vajadusega kaitsta isikuandmeid. Samuti rakendab Delfi Meedia asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, millega tagatakse, et vaikimisi töödeldakse ainult neid isikuandmeid, mis on vajalikud töötlemise konkreetse eesmärgi saavutamiseks.

 1. TÖÖDELDAVAD ISIKUANDMED JA NENDE KOGUMISE ALLIKAD

Peamiselt töötleb Delfi Meedia isikuandmeid, mida te ise Delfi Meediale esitate või mis tekivad värbamisprotsessi käigus. Delfi Meedia töötleb järgmist liiki isikuandmeid.

 1. Peamised isikuandmed, milleks on teie ees- ja perekonnanimi.

Saame need andmed teilt värbamisprotsessi alguses või selle käigus, samuti võime neid andmeid saada kolmandatest isikutest soovitajatelt. Kui te olete soovitaja, siis oleme teie andmed saanud tööle kandideerijalt.

 1. Kontaktandmed, milleks on teie e-posti aadress ja telefoninumber.

Saame need andmed teilt värbamisprotsessi alguses või selle käigus, samuti võime neid andmeid saada kolmandatest isikutest soovitajatelt. Kui te olete soovitaja, siis oleme teie andmed saanud tööle kandideerijalt.

 1. Andmed kogemuse, hariduse ja koolituste kohta, milleks on teave hariduse ja koolitustel osalemise kohta, samuti teave teie oskuste ja pädevuse kohta, aga ka muu tööalast kvalifikatsiooni tõendav teave.

Saame need andmed teilt värbamisprotsessi alguses või selle käigus.

 1. Üldine värbamisega seotud teabevahetus, milleks on värbamisega seotud e-kirjavahetus või muu asjakohane teabevahetus.

Saame need andmed kas teilt või need andmed luuakse värbamisprotsessi käigus.

 1. Vastavuse ja riskijuhtimise andmed, milleks on teave, mida kogume taustakontrolli käigus.

Kogume andmeid taustakontrolli jaoks avalikult kättesaadavatest allikatest internetis ja asjakohasel juhul ka teie eelmistelt tööandjatelt.

 1. Sotsiaalmeedia andmed, milleks on avalikult kättesaadav teave teie sotsiaalmeedia kontodel (näiteks LinkedIn, Facebook jne), nt varasem töökogemus, haridus või muu teave, mis on avalik ja võib olla värbamisprotsessis asjakohane.

Võime koguda neid andmeid võimalike kandidaatide otsimisel töölevõtmiseks, kui saame teilt kandideerimisavalduse või soovituse mõnelt kolmandalt osapoolelt.

 1. Valvekaamera andmed, milleks on valvekaamera salvestis (helisalvestiseta).

Saame need andmed teilt, kui külastate meie kontorit, kuna selle sissepääsud ja klienditeeninduse avalik ala on varustatud videovalvesüsteemiga.

 1. Värbamise ja töölevõtmisega seotud andmed, milleks on andmed, mis te esitasite meile või mis loodi värbamise ja töölevõtmise käigus, sealhulgas teie CV (sh asjakohasel juhul video-CV), motivatsioonikiri, soovitused (palun arvestage, et teie kohustus on saada oma soovitajatelt eelnev nõusolek nende kontaktandmete meile edastamiseks), intervjuu üksikasjad, testide (sh isiksusetestid) tulemused ja asjakohaste dokumentide koopiad.

Saame need andmed teilt värbamisprotsessi alguses või selle käigus.

Lisaks eelkirjeldatule töötleb Delfi Meedia ka muid isikuandmed, mis on täiendavalt kirjeldatud andmekaitsetingimuste punktis 5.

 1. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ÕIGUSLIKUD ALUSED

Töötleme teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel.

 1. Õigustatud huvi

Järgnevalt kirjeldatud eesmärkidel tugineme isikuandmete töötlemisel õigustatud huvile kui õiguslikule alusele. Teil on õigus küsida selgitusi õigustatud huvile tugineva isikuandmete töötlemise kohta, saates päringu punktis 2 nimetatud e-posti aadressil. Samuti on teil õigus saata vastuväide, kui leiate, et teie andmete töötlemine allpool toodud eesmärkidel kahjustab teie õigusi.

 

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Andmekategooriad

Potentsiaalsete kandidaatide väljaselgitamine vabadele või tulevastele ametikohtadele:  

 • avalikult internetist leitavate andmete töötlemine seoses kandidaatide otsingu ja värbamisega enne töölevõtmist.

Peamised isikuandmed

Kontaktandmed

Andmed kogemuse, hariduse ja koolituste kohta 

Sotsiaalmeedia andmed

Värbamisprotsessi läbiviimine ja sellega seonduvalt meie huvide ja õiguste kaitsmine:

 • teie kvalifikatsiooni hindamine ja otsuse tegemine, kas teha teile tööpakkumine;
 • töötasu ja muude hüvitiste kohta otsuste tegemine;
 • koolitusvajaduste hindamine;
 • teile teadete saatmine värbamis-protsessi edenemise kohta;
 • kaitse meie vastu esitatavate võimalike nõuete vastu.

Peamised isikuandmed

Kontaktandmed

Andmed kogemuse, hariduse ja koolituste kohta 

Sotsiaalmeedia andmed

Üldine värbamisega seotud teabevahetus

Vastavuse ja riskijuhtimise andmed

Värbamise ja töölevõtmisega seotud andmed

Valvekaamerate kasutamine meie kontori sissepääsude juures ja klienditeeninduse avalikus alas isikute ja vara kaitse eesmärgil.

Valvekaamera andmed

Taustakontrolli tegemine:

 • kogume andmeid avalikult kättesaadavatest allikatest (näiteks interneti otsingumootorid või teie sotsiaalmeedia avalikud kontod), et veenduda teie sobivuses ametikohale ja organisatsiooni tervikuna;
 • teie esitatud andmete kontrollimine soovitajate kaudu.

Kandidaadi kohta:

 • peamised isikuandmed
 • kontaktandmed
 • andmed kogemuse, hariduse ja koolituste kohta 
 • sotsiaalmeedia andmed
 • üldine värbamisega seotud teabevahetus
 • vastavuse ja riskijuhtimise andmed
 • värbamise ja töölevõtmisega seotud andmed

Soovitaja kohta:

 • peamised isikuandmed
 • kontaktandmed
 • töökoha ja ametinimetuse andmed
 1. Isikuandmete töötlemine lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks

Sellel õiguslikul alusel töötleme teie isikuandmeid, kui see on vajalik töölepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks teie taotlusel.

 

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Andmekategooriad

Potentsiaalsete kandidaatide väljaselgitamine vabadele või tulevastele ametikohtadele:  

 • kandidaadi initsiatiivil esitatud andmete töötlemine, et teha kindlaks, kes ta on, milline on tema taust ja kas teda saaks kaaluda vabadele või tulevastele ametikohtadele.

Peamised isikuandmed

Kontaktandmed

Andmed kogemuse, hariduse ja koolituste kohta 

Sotsiaalmeedia andmed

Tööpakkumise tegemine ja/või töölepingu ettevalmistamine.

Peamised isikuandmed

Kontaktandmed

Andmed kogemuse, hariduse ja koolituste kohta 

Üldine värbamisega seotud teabevahetus

Värbamise ja töölevõtmisega seotud andmed

 1. Nõusolek

Mõnel piiratud juhul vajame teie nõusolekut andmete töötlemiseks. Teil on alati õigus nõusolek tagasi võtta, saates meile vastava teate punktis 2 nimetatud e-posti aadressil.

Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud isikuandmete töötlemise seaduslikkust.

 

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Andmekategooriad

Paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile tööle asumise ettepaneku tegemine.

Peamised isikuandmed

Kontaktandmed

Andmed kogemuse, hariduse ja koolituste kohta 

Üldine värbamisega seotud teabevahetus

Värbamise ja töölevõtmisega seotud andmed

Teie sobivuse hindamine teiste vabade töökohtade jaoks tulevikus. Kui te ei osutu kandideeritavale kohale valituks, säilitame teie isikuandmeid sel eesmärgil, et hinnata teie sobivust tulevikus.

Peamised isikuandmed

Kontaktandmed

Andmed kogemuse, hariduse ja koolituste kohta 

Üldine värbamisega seotud teabevahetus

Värbamise ja töölevõtmisega seotud andmed 

E-postiga, telefoni teel või muul viisil teie teavitamine muudest vabadest töökohtadest, mille puhul leiame, et võiksite olla sobiv kandidaat.

Peamised isikuandmed

Kontaktandmed

 1. ISIKUANDMETE SÄILITUSAJAD

Delfi Meedia säilitab andmeid vaid seni, kuni see on vajalik töötlemise eesmärgi saavutamiseks. Eri andmete puhul tähendab see erinevaid säilitustähtaegu. Näiteks:

 • Valituks mitteosutunud kandidaatide isikuandmeid säilitame 18 kuud, eesmärgiga kaitsta end võrdse kohtlemise seadusest tulenevate võimalike õigusnõuete vastu.

 • Kui te ei osutu tööle valituks, kuid annate nõusoleku, et teeksime ettepaneku tööle asumise kohta teile kui paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile, siis säilitame teie andmeid 5 kuud arvates konkursi võitnud isikule tööle asumise ettepaneku tegemisest.

 • Kui olete andnud nõusoleku, et saaksime teid teavitada võimalikest muudest vabadest ametikohtadest, säilitame teie andmeid 18 kuud.

Täpsemate säilitustähtaegadega on võimalik tutvuda, kui pöördute meie poole kasutades andmekaitsetingimuste punktis 8 (andmesubjekti õigused) toodud kontaktandmeid.

 1. ISIKUANDMETE VASTUVÕTJAD NING ANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATESSE RIIKIDESSE

Delfi Meedia ei avalikusta üldjuhul isikuandmeid kolmandatele isikutele. Samas on teatud juhtudel see siiski möödapääsmatu. Värbamise kontekstis oleme liigitanud andmete vastuvõtjad kahte kategooriasse:

 • iseseisevad vastutavad töötlejad (näiteks audiitorid, advokaadid, avaliku võimu teostajad);

 • volitatud töötlejad. Isikuandmete volitatud töötleja on isik, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja (Delfi Meedia) nimel. Delfi Meedia kaasab volitatud töötleja muu hulgas järgmistel eesmärkidel:
 • teenuse osutamiseks (näiteks serverimajutus);
 • kandidaatide hindamiseks (nt testide läbiviimine).

Delfi Meedia ei edasta teie isikuandmeid väljaspoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda, samuti sellisesse kolmandasse riiki või rahvusvahelisele organisatsioonile, mille andmekaitse taset Euroopa Komisjon ei ole hinnanud piisavaks. Kui see siiski on vajalik, toimub selline isikuandmete edastamine üksnes asjakohase õigusliku aluse olemasolul ning me võtame tarvitusele asjakohased kaitsemeetmed. Üldjuhul toimub sel juhul andmeedastus Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud kolmandatesse riikidesse isikuandmete edastamise lepingu tüüptingimuste alusel (standard contractual clauses).

Teil on õigus saada lisainfot oma andmete edastamise kohta andmetega tutvumise päringuga, kui pöördute meie poole, kasutades andmekaitsetingimuste punktis 8 (andmesubjekti õigused) toodud kontaktandmeid.

 1. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

Delfi Meedia peab väga oluliseks andmesubjektide õigust privaatsusele. Teie kui andmesubjekti õigused on järgmised.

 • Andmetega tutvumine. Tteil on õigus teada, kas teid käsitlevaid isikuandmeid töödeldakse, mis on töötlemise eesmärk ja asjaomaste isikuandmete liigid. Lisaks, kellele andmed avalikustatakse (eelkõige kolmandates riikides olevad vastuvõtjad), kui kaua andmeid säilitatakse ning millised on teie õigused seoses andmete parandamise, kustutamise ja töötlemise piiramisega. 
 • Andmete parandamine või täiendamine. Teil on õigus nõuda teid puudutavate isikuandmete parandamist, kui need on ebaõiged või mittetäielikud.
 • Andmete kustutamine. Teatud juhtudel ja soovi korral saate kasutada õigust olla unustatud ehk paluda, et me teie isikuandmed kustutaksime. Me kustutame teie andmed, välja arvatud juhul, kui esineb mõni muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks, näiteks seadusest tulenev kohustus.
 • Andmete töötlemise piiramine. Teatud juhtudel on teil õigus piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui te olete esitanud vastuväite isikuandmete töötlemisele).
 • Vastuväidete esitamine oma isikuandmete töötlemisele, kui Delfi Meedia kasutab teie isikuandmeid näiteks profileerimise teostamisel. Vastuväite esitamisel peab Delfi Meedia lõpetama teie isikuandmete töötlemise, v.a kui Delfi Meedial on võimalik tõendada, et teie isikuandmeid töödeldakse mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles teie huvid, õigused ja vabadused või kui andmetöötlus on vajalik õigusnõuete koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgil.
 • Isikuandmete ülekandmine. Kui teie isikuandmete töötlemine põhineb teie nõusolekul või meiega sõlmitud lepingul ja andmeid töödeldakse automatiseeritult, siis on teil õigus saada teid puudutavaid isikuandmeid, mida olete meile esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul. Samuti on teil õigus nõuda, et me edastaks andmed otse teisele teenusepakkujale, kui see on tehniliselt teostatav.
 • Nõusoleku tagasivõtmine. Kui isikuandmeid töödeldakse teie nõusoleku alusel, on teil õigus antud nõusolek igal ajal tagasi võtta, saates meile vastava teate e-posti aadressil isikuandmed@delfi.ee.
 • Õigus pöörduda Delfi Meedia, järelevalveasutuse või kohtu poole. Kui te soovite mõnda eespool nimetatud õigust kasutada, palume saata meile vastavasisuline teade e-posti aadressil isikuandmed@delfi.ee. Kui te leiate, et teie õigusi on rikutud, on teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni ja/või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni kontaktandmed on kättesaadavad veebilehel www.aki.ee.
 1. RAKENDUSSÄTE

Delfi Meedia vaatab andmekaitsetingimusi regulaarselt üle ning kohaldab neid vastavalt isikuandmete töötluses toimuvatele muudatustele.